ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਖੋਪੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ

ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਖੋਪੜੀ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ